Start / Support / Frågor & svar

Frågor & svar

Frågor om ugn

Hur tända och släcka ugnslampan?

För spisar märkta med “MP” på slutet i modellbeteckningen:
Lampan är väldigt sällan trasig, men tänds och släcks med ugnsfunktionsvredet. Ställ ugnsväljarvredet på en funktion (får inte stå i nolläge) och tryck in vredet för att tända och släcka lampan. Obs! Om lampan släcks med vredet, kommer den att vara släckt nästa gång du startar ugnen, alternativt om lampan är tänd när du slår av ugnen, kommer den att lysa när du startar ugnen nästa gång. 

För spisar med “E3” på slutet i modellbeteckningen:
Om spisen har beteckning E3 (står på typskylten på insidan av ugnen) kan ugnslampan tändas med termostatvredet. Energisparläge innebär att lampan slocknar automatiskt efter ca 1 min, och för att tända den igen behöver du alltså tända med termostatvredet.
Om du vill att ugnslampan ska vara tänd hela tiden, håll inne termostatvredet i ca 3 sekunder. 

Stora ugnen fungerar inte

Om det står ett “A” på klockan uppe i vänstra hörnet så betyder det att den är inställd på automatik. Tryck in klockans knappar nr 2 och 3 från vänster (de med en gryta ovanför) så nollställer man programmet / klockan.

Ugnsfläkten fortsätter efter att ugnen är avstängd

Alla ugnar har en termostatkontrollerad fläkt för att hålla kontrollpanel och vred svala när ugnen används. Fläkten kan fortsätta att gå i upp till 30 minuter efter avstängning.

Kondensation uppstår

ILVEs ugnar är väliisolerade och täta för bästa effektivitet och vid tillagning av livsmedel med högt vätskeinnehåll kan kondens uppstå och man kan behöva öppna luckan ett par gånger för att släppa ut eventuell överskottskondensation.

Termostaten visar gradantal i Fahrenheit

Sätt på valfri ugnsfunktion och vrid på termostaten tills temperaturen blinkar. Tryck in termostatvredet och håll intryckt i ca 8-10 sekunder, så ställer termostaten om till Celcius).

Ugn och klocka stannar

Troligtvis är ugnen överhettad. Om man tex har haft ugnen på hög temperatur under lång tid, slår överhettningsskyddet till av säkerhetsskäl, och ugnen stängs av.När ugnen svalnat går det att starta igen.

Ugnen är låst och displayen visar “n_0”

På modell med beteckning E3

E3-ugnar har en barnsäkerhets/låsfunktion för att undvika att ugnen sätts på av misstag. För att låsa upp, håll in termostatvredet i ca 5 sekunder . “n_0” slocknar, följt av “OFF” och ugnen går nu att starta igen. För att aktivera spärren, repetera samma moment, dvs håll in termostatvredet i ca 5 sekunder, tills displayen visar “n_0”. Gäller även lilla ugnen vid produkt med två ugnar. 

Ställa klockan – ändra tiden

På modell med beteckning E3

På klockan, håll inne knapp 2 och 3 från vänster (med grytsymbol) samtidigt tills “hour” tänds upp i displayen – nu går det att ställa tiden med +/-.

Ändra mellan 12-timmarsläge och 24-timmarsläge

Det går att ändra klockvyn mellan 12-timmarsvisning och 24-timmarsvisning. Gör på samma sätt som för att ställa klockan; håll inne knapp 2 och 3 från vänster (med grytsymbol) samtidigt tills “hour” tänds upp i displayen – när displayen blinkar tryck på knappen med klocksymbol (1a knappen) och välj mellan 24-eller12-timmarsläge AM/PM.

Köttermometern fungerar inte – hur gör man?

 • a) För in köttermometern i anslutningsstycket som sitter på ugnens högersida medan ugnen står i standby; på klockdisplayen visas då texten [MEAt] under några sekunder.
 • b) Starta ugnen, välj tillagningsfunktion och önskad temperatur.
 • c) När tillagningsfunktion och temperatur ställts in blinkar termometerns temperaturvärde, 75 °C, på klockdisplayen; välj då rättens innertemperatur med knapparna [+] och [-].

OBS! Om köttermometern tas ut ur eller sätts tillbaka i anslutningsstycket under pågående tillagning, stängs ugnen av och texten “Off” visas på displayen. 

Frågor om gasbrännare

Gasbrännaren tänder inte

Efter tändning, håll vredet intryckt i ca 5-10 sekunder för att lågan skall brinna. Säkerställ att gnisttändaren är ren och att mässingshålen på brännaren är torra och fria, särskilt efter överkok eller rengöring med mycket vatten. Se till att brännarringen är korrekt placerad i spåren på ringen under.

Gnisttändarna gnistrar hela tiden

Beror oftast på att vatten kommit ner i någon av brännarna, kanske efter ett överkok eller rengöring med lite för mycket vatten. Det är ingenting som är farligt, men brännarna måste torka. Stäng av strömmen till spisen och låt spisen torka ut över exempelvis natten. Därefter slå på strömmen igen. Vid rengöring, tänk på att inte använda för mycket vatten, och se till att brännarlock och ringarna är torra och fina när du lägger på dem igen. 

Ena gnisttändaren fungerar inte

Säkerställ att gnisttändaren är ren och fri från fukt/vätska. Om problemet kvarstår, gör en serviceanmälan, då gnisttändaren kan behöva bytas ut.

Alla gnisttändarna gnistrar samtidigt

Detta är normalt, eftersom gnisttändarna är parallellkopplade.

Justera sparlåga

En sparlåga kan man justera enkelt: Tänd brännaren och dra ner lågan tills att den inte slocknar eller lägsta läget. Ta bort vredet från axeln (bara att dra rakt ut), och på ventilen bakom panelen så finns en mässingsskruv med ett rakt spår. Vrid på mässingsskruven med hjälp av en skruvmejsel så att lågan att antingen höjs eller sänks. Sätt på vredet på axeln och stäng av.  

Ingen brännare fungerar (gasol)

Installationsdelarna åldras med tiden och kan behövas bytas ut. Se över installationen, d.v.s. slang, rör och tryckregulator. 

Oftast har tryckregulatorn åldrats och behöver bytas ut. Kontrollera även slangen så att den inte ser åldrad ut och byt ut om så är fallet. 

Frågor om induktion

Induktionshällen är låst och lyser “L”: Häll med 5 eller 6 zoner

Alla induktionshällar har barnsäkerhetsspärr som lätt aktiveras / deaktiveras.
Spärren aktiveras genom att de 2 vänstra zonernas vred hålls upp motsols i ca 5 sekunder och “L” visas på hällens display. För att deaktivera, repetera samma moment.

Induktionshällen är låst och lyser “L”: Häll med 4 zoner

Spärren aktiveras genom att de 2 bakre zonernas vred hålls upp motsols i ca 5 sekunder och “L” visas på hällens display. För att deaktivera, repetera samma moment.

Induktionshällen är låst och lyser “L”: Spis med 4 gas + induktionshäll 2 zoner

Spärren aktiveras genom att rotera och hålla ett av hällens vred motsols i ca 3 sekunder. För att deaktivera, repetera samma moment.

Dålig effekt

Om kärlet är för litet för zonen blir uppvärmningseffekten sämre. För att uppnå bästa resultat välj ett kärl med en bottendiameter som motsvarar zonens storlek.

Induktionshällen surrar

Visst ljud uppstår när man sätter på en induktionshäll beroende på kokkärlens utformning/kvalitet/slitning. Om det är första gången du skaffar en induktionshäll, testa gärna med olika fabrikat av induktionskärl innan du skaffar en helt ny uppsättning. Kokkärl ska ha en rejäl järnkärna och tex gjutjärn fungerar utmärkt på induktion.

Induktionshällen låter

Det är normalt och inte felaktigt att din induktionshäll låter. Det kan höras olika ljud när du använder kärl avsedda för induktionshällar beroende på hur kärlet är konstruerat, som vid sandwichkonstruktion där olika material kombineras. Ljuden kan vara ett brummande, eller speciellt vid högre temperaturer och högt effektläge ett klickande/knastrande eller visseljud. Ljuden blir höga om kärlet är vått. Hällen har också en fläkt som kopplas på när den används intensivt och som kan fortsätta att gå även efter att hällen stängts av. 

Frågor om fläkt

Var ska elanslutningen till fläkten sitta?

Eluttaget sätts ca 20 cm ovanför fläktkåpan (ca 120 cm över spisen), och mellan ventilationsröret och dekorskorstenen.

Vilket avstånd ska det vara mellan fläkt och spishäll?

Avstånd mellan fläkt och spishäll (gas) ska vara minst 65 cm.

Alla 4 lampor lyser ett kort tag efter att fläkten stängs av

Efter 30 funktionstimmar signalerar fläkten att det är dags att rengöra fettfiltret och alla indikatorer tänds upp samtidigt. För att nollställa, se till att fläkten är avstängd och håll inne hastighetsknapp 1 + 4 en stund. Fettfiltren går att köra i diskmaskin och ska vara helt torra när de sätts tillbaka.

Det droppar fett från fläkten, vibrationer och/eller missljud, dålig effekt

 1. Kan bero på att fettfilter är igensatta
 2. Kan bero på för klen dimension på kanalen – minst 150 mm ø krävs
 3. Kan även bero på att man inte får ut all luft ur fläkten på grund av stopp eller igensatt ventilationskanal
 4. Kan bero på mycket lång dragning av ventilationskanal, som resulterar i tryckfall
 5. Kan bero på dåligt isolerad ventilationskanal i kallt utrymme
 6. Ventilationsdon på utsida av fasad där luften går ut kan vara underdimensionerat och för trångt

”Klapprande” ljud från fläktskorstenen?

Kallrasskydden kan vara felmonterade vilket orsakar ett klapprande ljud. Kontrollera att kallrasskydden (2 halvmåneformade plastskivor) är placerade så att piggarna sitter uppåt och möts när skivorna går ihop.

Frågor om gasinstallation

Produkter som ska anslutas till stadsgasnät ska installeras av behörig tekniker. 
Observera att gasspisar och gashällar levereras endast med anslutningsnippel för gasolslang men gasolslang och slangklämma medföljer ej.

Har spisen/hällen rätt dysor?

Om spisen/hällen är korrekt beställd för en viss gasblandning (gasol, stadsgas Sthlm, naturgas) är produkten förberedd för detta och har redan rätta munstycken monterade. Produkten är också märkt med vilken gassort den är tillverkad för. Med varje gasprodukt medföljer också munstycken för annan gasblandning om behov av konvertering uppstår i framtiden.

Vilken storlek är det på gasanslutningen?

För gasspis och gashäll medföljer en slanganslutning / anslutningsnippel och packning som skruvas fast på gasanslutningen baktill på spisen. Därefter trycks en godkänd gasolslang och slangklämma på – obs att slang och klämma ej medföljer vid leverans. Gasolslang och klämma köps i järnhandeln. Invändig diameter på gasolslangen är 8 mm.

Får jag ställa gasolflaskan inomhus?

I småhus som villa, radhus eller fritidshus är endast gasolbehållare som är mindre än 30 liter tillåtna – en behållare av typen P11 är på 26 liter / 11 kg. Du bör inte ha fler gasbehållare än vad du behöver, och normalt behov av gasol i hushåll kan anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. I flerfamiljshus är tillåten storlek på gasolflaska max 5 kg (blå campingbehållare eller engångsbehållare).

Ta alltid kontakt med lokal brandskyddsmyndighet för att säkerställa att din kommun inte ställer särskilda krav på gasolflaskehantering.

Kan jag ställa gasolflaskan utomhus ?

Lämplig förvaringsplats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria. Det är vanligt att man ställer 2 st gasolflaskor i ett skyddat och låsbart utrymme utomhus och drar in en kapslad kopparledning in till spisen.Vid stark kyla och längre avstånd mellan gasolflaska och spis krävs isolering av både slang och flaska.

Kan jag koppla kopparledning direkt på spisen ?

Nej. Man måste ha godkänd gasolslang både vid spisen och vid gasolflaskan.

Hur bygger jag min gasolanläggning?

Vi rekommenderar att läsa broschyren MSB Gasol för hem och fritid 2020.
Mer information kan du få via räddningstjänsten i din kommun. 
Anlita en installatör med kunskap om gasolinstallationer. 

Bygg din gasolanläggning i privathus så här:
1. Du tar två flaskor, en i drift och en i reserv. I enbostadshus är det tillåtet med högst P11-storlek, i flerfamiljshus högst 5-litersstorlek (blå). Radhus räknas som enbostadshus.
2. Flaskorna ställs helst utanför huset, men får stå inne om man vill, dock inte i källaren.
3. På flaskan sätter man en manometer, (ca. SEK 150:-) som man kontrollerar tätheten med varje gång man byter flaska. Detta är en MYCKET billig liv- och brandförsäkring, överlägsen alla gasvarnare som förebyggande skydd.
4. Efter manometern sätter man en reducerventil.
5. Efter reducerventilen sätter man en gasolslang. Svenska slangar är märkta med ordet gasol. Slangen skall klara –30° C, vilket utländska slangar inte alltid gör.
6. Slangen skall fästas med slangnippel på rörledningen, som leder till gasapparaten. Rörledningen kan man köpa på rulle och dras helst i ett stycke hela vägen till gasapparaten. Om man måste skarva den, skall skarvarna vara synliga utan hjälp av verktyg. De får inte vara dolda bakom paneler, i väggar eller golvsocklar. De skall ligga fritt i rummet eller i t.ex. köksskåp som man kan öppna. Detta för att lätt kunna hitta eventuella läckor i systemet. Rörledningen får heller inte gjutas in i väggar, golv eller tak. Vill man lägga ledningen i väggar, golv eller tak, skall den ligga i skyddsrör som är ingjutet.
7. Mellan rörledningen och gasapparaten kan man ha slang. Samma krav ställs då på den slangen som i punkt 5. Har man en spis kopplad med slang, skall spisen ha vajer som hindrar att man drar av slangen då spisen dras ut.
8. Gasapparaten skall vara CE-märkt med fyra efterföljande siffror. CE-märkning utansiffror är ofta falsk marknadsföring.
9. Gasapparaten skall vara installerad enligt tillverkarens anvisningar.

Källa: Lars Synnerholm, Sprängämnesinspektionen.Tel: 08-799 83 38
OBS! Detta är en generell beskrivning. Kontakta alltid en behörig installatör för din specifika installation.  

Frågor om elinstallation

Vänd dig alltid till behörig elektriker för korrekt installation av en ILVE spis eller inbyggnadsprodukt, och följ installationskrav- och anvisning för respektive produkt.

 • Alla ILVEs spisar, ugnar och hällar levereras utan elanslutningssladd
 • Uppgifter om din produkts eleffekt och avsäkring hittar du på produktsidorna under respektive modell/storlek
 • Spisen / inbyggnadsugnen har 230 volt elementspänning och levereras alltid utan elsladd
  Behörig elektriker måste ansluta en elsladd på kopplingsplinten bak på spisen. Där sitter ett elschema som visar hur man kan koppla 1-fas+N+J, 2-fas+N+J eller 3-fas+N+J, beroende på hur stor totaleffekten är

Hur stor säkring behöver jag?

På vår hemsida finns uppgifter om totala eleffekten och vilken säkring man ska använda. Sök på produkt/modell/storlek för att hitta rätt information.

Stämmer det att spisen är på 14000 Watt?

Sök på produkt/modell/storlek för att hitta information om totala eleffekten. På märkskylten som sitter på ugnskanten när man öppnar luckan finns också totaleffekten angivet.

Kan jag koppla in spisen / ugnen på 3-fas?

Spisen / inbyggnadsugnen har 230 volt elementspänning och levereras alltid utan elsladd. Behörig elektriker måste ansluta en elsladd på kopplingsplinten bak på spisen. Där sitter ett elschema som visar hur man kan koppla 1-fas+N+J, 2-fas+N+J eller 3-fas+N+J, beroende på hur stor totaleffekten är.

Kan jag ansluta spisen / ugnen med stickkontakt ?

Elektrikern kan montera en perilexkontakt för 16 amp, men eftersom den är ganska kraftig så räcker inte utrymmet bakom spisen till och därför är fast anslutning att föredra.

Hur stor är elförbrukningen?

Alla ILVEs ugnar är energiklassade i klass A, vilket innebär att de klarar högt ställda krav på energisnålhet.

Frågor köp/sälj begagnad ILVE

ILVE producerar varor som är gjorda för att hålla i många många år, och därför är det roligt att se att de fortfarande har värde även när de har några år på nacken. Ibland kan produkten behöva service, och det lönar sig oftast att åtgärda eller förnya delar som slitits ut eller på något sätt skadats.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi kan hjälpa till med att identifiera produkten, antingen via produktens typskylt, eller via produktens utseende. Läs här hur du kan hitta typskylten beroende på vilken sorts produkt du har.

För att vi ska hjälpa till är det viktigt att produkten är producerad för Sverige. Informationen hittar du på modellens typskylt (Destinationsland: SE).

Vad kostar service av ILVE produkt?

Vi kan inte svara på frågor om kostnader för eventuella reparationer. Kontakta istället ett serviceföretag och begär in offert. Se lista över serviceföretag som kan våra produkter och kan hjälpa till. Prisbilden utgår helt ifrån vad det är för fel, eventuella reservdelar som behövs och hur lätt/svårt det är att reparera. Gäller produktens garantitid fortfarande kan du anmäla ditt ärende enligt instruktionerna här.

Finns det reservdelar?

Generellt sett finns alla reservdelar fortfarande att köpa. Vissa reservdelar har vi alltid på lager, men om du har en äldre produkt kan det ta lite tid att identifiera och beställa rätt delar. Det finns till exempel inte längre reservdelar för induktion före 2012, och exteriöra delar för spisar före 2003. Läs mer här

Tänk på att all reparation med reservdelar som kräver ingrepp i produkten, ska utföras av behörig tekniker. De reservdelar som kräver ingrepp i spisen säljs enbart via serviceföretag. Däremot kan du som privatperson beställa reservdelar som gångjärn, yttre brännardelar, och ugnspackning beställa direkt via oss och byta ut själv. 

Reservdelslagret ligger i Stockholm. Vi har inga reservdelar som kan köpas direkt i vårt showroom, det ska beställas genom att maila reservdelar@italianbrands.se

 Alla våra reservdelar är original ILVE.